شنبه 5 اسفند 1402  

همکاران

همکاران.

 
فواد زیدانی
کارشناس اقتصاد سلامت
حوزه فعالیت:HIS، قاصدک ، سپاس، ارسال الکترونیک اسناد(سامانه رز) ، بیمه های پایه،
سامانه 2کا  

 
صدیقه زارعی
کارشناس اقتصاد سلامت
حوزه فعالیت : سامانه ترافیکی، برنامه های طرح تحول سلامت

 
 
 
خدیجه کنعانی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
حوزه فعالیت: HIS، سپاس، سجاد، بیمه های پایه ، تجزیه و تحلیل درآمد-هزینه

 
 
 
امیره حمیدانی پور
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حوزه فعالیت: سامانه اقلام حفاظتی، سامانه سپاس، قرارداد بیمه ای،نسخه نویسی/ نسخه پیچی و نظام ارجاع
 
زینب شریفی نژاد
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
حوزه فعالیت: بیمه های پایه، اسناد بیمارستانی، سامانه پزشکان 2کا