شنبه 5 اسفند 1402  

پزشکان

آیین نامه ها و بخشنامه ها و ابلاغیات در خصوص توزیع کارانه پزشکان، اعضای هیات علمی و کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان ها .