شنبه 5 اسفند 1402  

تعرفه 1400

تعرفه 1400.


برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص کد 805121 (آزمایش تشخیص ایمنی شناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید۱۹)، اینجا کلیک کنید
.
برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص کد تعدیلی 51، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کدهای 902025 و  902026 کتاب ارزش نسبی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص اآیین نامه پرداخت اعضا محترم هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت جغرافیایی(آیین نامه 2کا) در سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خیریه سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات سلول درمانی،  اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص پرداخت مشوق‌ برای آماده‌سازی و ثبت گزارش‌های ساختارمند آسیب‌شناسی سرطان‌ها،   اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1400،  اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه ثبت نسخه کاغذی به صورت الکترونیک در داروخانه‌ها، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه ارائه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان مراکز منتخب براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص بر اصلاحیه شرح کد 901995 کتاب ارزش نسبی درخصوص ارائه خدمات درمانی در منزل، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص بر اصلاحیه شرح کد 901835 کتاب ارزش نسبی درخصوص معاینه جسد و صدور جواز دفن، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه درخصوص حق‌الزحمه مقیمی در انواع بخش‌های ویژه اینجا کلیک کنید.
 • دانلود بخشنامه کدینگ تخت ایزوله و 6 درصد خدمات پرستاری تخت مربوطه و مشاوره بیش از تعداد مورد تایید دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بیماران بستری ، اینجا کلیک کنید
 • دانلود بخشنامه تعرفه خدمت تشخیصی گلوبال ست پلاکت فرزیس( سال 1400)، اینجا کلیک کنید
 • دانلود بخشنامه درخصوص دریافت ویزیت مجدد توسط پزشکان هنگام رویت آزمایش یا رادیوگرافی بیماران، اینجا کلیک کنید
 • دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه در پاسخ به استعلام تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره نامه400/11912د مورخ 1400/6/10
 • تعرفه بخش دولتی
 • تعرفه بخش غیر دولتی
 • تعرفه بخش خصوصی
 • تعرفه بخش خیریه و موقوفه
 • ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 نامه 400/1357د مورخ 1400/1/28
 • لیست اعمال گلوبال
 •  دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تعرفه محاسبه شده نهایی اعمال جراحی گلوبال سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود کدینگ ویزیت سرپایی سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلودآیین نامه اجرایی تعرفه های خدمات تشخیصی و در مانی در سال  1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود نامه شرایط انجام تست رپید کووید 19 و قیمت کیت آن، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود فایل اکسل  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی، کدینگ ویزیت سرپایی و اعمال شایع گلوبال در سال 1400،اینجا کلیک کنید.
 • دانلود فایل اکسل  رقم ریالی خدمات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در بخش عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه در سال 1400،اینجا کلیک کنید
 • دانلود فایل اکسل ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در سال 1400،اینجا کلیک کنید
 • ابلاغ تعرفه های گلوبال و درصد مابه التفاوت تعرفه ها در فروردین 1400 نامه 400/1843د مورخ 1400/2/5
 • آئین نامه اجرایی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1400 نامه شماره 400/3472د مورخ 1400/2/25