شنبه 5 اسفند 1402  

تعرفه سال 1401

تعرفه مصوب سال 1401.

              تعرفه مصوب سال 1401
  • برای دانلود فایل کدینگ جامع خدمات سلامت (اکسل  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی، کدینگ ویزیت سرپایی، تخت روز و سایر کدها) در سال 1401،اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1401، اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  21276/ت59801هـ مورخ 1401/02/12 هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال 1401،اینجا کلیک کنید.     
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  21264/ت59801هـ مورخ 1401/02/12 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاحات کتاب ارزش نسبی در سال 1401،اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  21243/ت59801هـ مورخ 1401/02/1هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1401،اینجا کلیک کنید.
  • برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، دولتی غیردانشگاهی، خصوصی و خیریه سال 1401، اینجا کلیک کنید.