شنبه 5 اسفند 1402  

تعرفه

تعرفه مصوب سال 1402.

  • برای دانلود فایل کدینگ جامع خدمات سلامت (اکسل  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی، کدینگ ویزیت سرپایی، تخت روز و سایر کدها) در سال 1402،اینجا کلیک کنید.
  •  
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  12404/ت61035هـ مورخ 1402/01/29هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال 1402،اینجا کلیک کنید.     
  •  
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  12445/ت61035هـ مورخ 1402/01/29هیات محترم وزیران درخصوص اصلاحات کتاب ارزش نسبی در سال 1402،اینجا کلیک کنید.
  •  
  • برای دانلود تصویب‌نامه شماره  12476/ت61035هـ مورخ 1402/01/29 هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال  1402 ،اینجا کلیک کنید.
  •  
  • برای دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه سال 1402،اینجاکلیک کنید