اخبار
.

پایش واحد اقتصاد سلامت از بیمارستان حضرت زینب(س)

1399/8/7 چهارشنبه

مورخ  99/8/7واحد بیمه گری، درآمد بیمارستان حضرت زینب(س)  توسط کارشناسان واحد اقتصاد سلامت پایش گردید. در این پایش صحت ثبت خدمات ارایه شده به بیماران در پروندۀ فیزیکی با HIS و دیگر سامانه ها بررسی گردید.
همچنین جهت اطمینان از عدم ثبت اقلام حفاظت فردی در پرونده ها، صورتحساب بیماران صحت سنجی شد و فرایند مصرف، توزیع، ثبت و تایید اطلاعات اقلام حفاظتی نیز مورد باز بینی  قرار گرفت.