اخبار
.

پایش واحد اقتصاد سلامت از بیمارستان ولیعصر(عج)

1399/6/26 چهارشنبه

 مورخ 99/6/26   واحد بیمه گری، صندوق، داروخانه و انبار دارویی بیمارستان ولیعصر(عج)  توسط کارشناسان واحد اقتصاد سلامت پایش گردید. در این پایش صحت ثبت خدمات ارایه شده به بیماران در پروندۀ فیزیکی با HIS و دیگر سامانه ها بررسی گردید.
همچنین جهت اطمینان از عدم ثبت اقلام حفاظت فردی در پرونده ها، صورتحساب بیماران صحت سنجی شد و فرایند مصرف، توزیع، ثبت و تایید اطلاعات اقلام حفاظتی نیز مورد باز بینی  قرار گرفت.
عكس های مرتبط :