اطلاعیه ها
.

اعمال کسورات سازمان های بیمه گر جهت بیماران تعیین تکلیف نشده بیش از 6 ساعت

1399/7/23 چهارشنبه

با استناد به مکاتبه وزارت متبوع، درصورت تعیین تکلیف بیمار از نظر بستری بیش از 6 ساعت، کلیه خدمات طبق تعرفه مصوب بدون تخت روز با فرانشیز بستری قابل محاسبه و بستری قابل محاسبه و پرداخت است.