کارگاه آموزش
.

کارگاه آموزشی اقتصاد سلامت

1397/5/3 چهارشنبه

این کارگاه  با حضور روسا و مدیران بیمارستان، کارشناسان بودجه، مالی، اقتصاد سلامت و مدیران ستادی با مضمون اقتصاد سلامت با نگاهی به مدیریت منابع م مصارف توسط اعضای هیئت علمی  معاونت آموزشی برگزار گردید