کارگاه آموزش
.

برگزاری جلسه آموزشی پرداخت مبتنی بر عملکرد

1396/7/26 چهارشنبه

این جلسه در تاریخ 1396/07/25  با حضور مسئولین  ارشد بیمارستان و مسئولین واحدهای درمانی و پشتیبانی بیمارستان شهید بهشتی با هدف ارتقا سطح دانش و ارزیابی روند  پرداخت مبتنی بر عملکرد برگزار گردید