اخبار
.

پایش کارشناس اقتصاد سلامت از پرونده ترومایی بیمارستان 17 شهریور

1399/6/30 یکشنبه

در این پایش  با حضور خانم شریفی نژاد در واحد بیمه گری بیمارستان 17 شهریور ، ثبت صحیح خدمات و اقلام دارویی و مصرفی ارائه شده به بیماران ترومایی با صورتحساب مطابقت و  بررسی گردید.