جمعه 26 دی 1399  

همکاران

همکاران.

 
فواد زیدانی
کارشناس اقتصاد سلامت
حوزه فعالیت:HIS، قاصدک ، سپاس، ارسال الکترونیک اسناد(سامانه رز) ، بیمه های پایه،
سامانه 2کا  
ایمیل: zidane_erfan@yahoo.com
 
صدیقه زارعی
کارشناس اقتصاد سلامت
حوزه فعالیت : سامانه ترافیکی، برنامه های طرح تحول سلامت
ایمیل: s.zarei1300@gmail.com
 
 
 
خدیجه کنعانی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
حوزه فعالیت: HIS، سپاس، سجاد، بیمه های پایه ، تجزیه و تحلیل درآمد-هزینه
ایمیل: khadije.kanani.2020@gmail.com
 
 
 
امیره حمیدانی پور
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
حوزه فعالیت: سامانه اقلام حفاظتی، سامانه سپاس، قرارداد بیمه ای،نسخه نویسی/ نسخه پیچی و نظام ارجاع
ایمیل: hamidaniamireh@gmail.com
زینب شریفی نژاد
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
حوزه فعالیت: بیمه های پایه، اسناد بیمارستانی، سامانه پزشکان 2کا
ایمیل:zeynab.sharifi.nejad1985@gmail.com