پنجشنبه 30 دی 1400  

تعرفه 1400

تعرفه 1400.


برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص کد 805121 (آزمایش تشخیص ایمنی شناسی (ایمنولوژیک) آنتی ژن ویروس عامل کووید۱۹)، اینجا کلیک کنید
.
برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص کد تعدیلی 51، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کدهای 902025 و  902026 کتاب ارزش نسبی، اینجا کلیک کنید.
برای دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص اآیین نامه پرداخت اعضا محترم هیات علمی و پزشکان درمانی تمام وقت جغرافیایی(آیین نامه 2کا) در سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه تعرفه های تشخیصی و درمانی بخش خیریه سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات سلول درمانی،  اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص پرداخت مشوق‌ برای آماده‌سازی و ثبت گزارش‌های ساختارمند آسیب‌شناسی سرطان‌ها،   اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال 1400،  اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه ثبت نسخه کاغذی به صورت الکترونیک در داروخانه‌ها، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص تعرفه ارائه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان مراکز منتخب براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص بر اصلاحیه شرح کد 901995 کتاب ارزش نسبی درخصوص ارائه خدمات درمانی در منزل، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تصویب‌نامه هیات محترم وزیران درخصوص بر اصلاحیه شرح کد 901835 کتاب ارزش نسبی درخصوص معاینه جسد و صدور جواز دفن، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه درخصوص حق‌الزحمه مقیمی در انواع بخش‌های ویژه اینجا کلیک کنید.
 • دانلود بخشنامه کدینگ تخت ایزوله و 6 درصد خدمات پرستاری تخت مربوطه و مشاوره بیش از تعداد مورد تایید دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بیماران بستری ، اینجا کلیک کنید
 • دانلود بخشنامه تعرفه خدمت تشخیصی گلوبال ست پلاکت فرزیس( سال 1400)، اینجا کلیک کنید
 • دانلود بخشنامه درخصوص دریافت ویزیت مجدد توسط پزشکان هنگام رویت آزمایش یا رادیوگرافی بیماران، اینجا کلیک کنید
 • دانلود تعرفه آمبولانس در سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • بخشنامه دبیرخانه شورای عالی بیمه در پاسخ به استعلام تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره نامه400/11912د مورخ 1400/6/10
 • تعرفه بخش دولتی
 • تعرفه بخش غیر دولتی
 • تعرفه بخش خصوصی
 • تعرفه بخش خیریه و موقوفه
 • ابلاغ تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 نامه 400/1357د مورخ 1400/1/28
 • لیست اعمال گلوبال
 •  دانلود تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود تعرفه محاسبه شده نهایی اعمال جراحی گلوبال سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود کدینگ ویزیت سرپایی سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلودآیین نامه اجرایی تعرفه های خدمات تشخیصی و در مانی در سال  1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1400، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود نامه شرایط انجام تست رپید کووید 19 و قیمت کیت آن، اینجا کلیک کنید.
 • دانلود فایل اکسل  کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، کدهای تعدیلی، کدینگ ویزیت سرپایی و اعمال شایع گلوبال در سال 1400،اینجا کلیک کنید.
 • دانلود فایل اکسل  رقم ریالی خدمات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در بخش عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه در سال 1400،اینجا کلیک کنید
 • دانلود فایل اکسل ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی در سال 1400،اینجا کلیک کنید
 • ابلاغ تعرفه های گلوبال و درصد مابه التفاوت تعرفه ها در فروردین 1400 نامه 400/1843د مورخ 1400/2/5
 • آئین نامه اجرایی تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1400 نامه شماره 400/3472د مورخ 1400/2/25