شنبه 5 اسفند 1402  

وظایف

شرح وظایف.

 •  اقتصاد سلامت
  مقدمه:
  منابع در دسترس ما محدود و از طرفی خواسته ها و نیازهای بشری نامحدود است. اقتصاد علم چگونگي انتخاب و به‌کارگيري این منابع محدود به منظور توليد کالاها و خدمات مختلف و توزيع آن‌ها براي مصرف حال و آينده گروه‌هاي مختلف اجتماعي است. اقتصاد ناظر به تخصیص منابع کمیاب به شیوه ای است که منافع حاصله را به حداکثر برساند.
  از طرفی سلامت یک حق انسانی و سنگ بناي اصلي سرمايه انساني افراد و جامعه محسوب می شود، در عین حال برای تامین سلامت کامل همه افراد محدودیت منابع وجود دارد؛ لذا عرصه سلامت، عرصه جدال یک ارزش انسانی و یک ارزش اقتصادی تلقی می شود. بنابراين، اقتصاد سلامت ناظر بر چگونگي تخصيص منابع كمياب براي توليد کالاهای سلامت (همانند داروها) و خدمات سلامت (همچون تست های تشخیصی و پروسیجرهای درمانی) و چگونگي توزيع خدمات سلامت بين افراد و گروههاي مختلف جامعه است.
  امروزه علم اقتصاد سلامت حائز اهمیت ویژه ای است چرا که طی چند دهه اخیر هزينه هاي بهداشتي-درماني به دليل فراگيرتر شدن خدمات،‌ افزايش جمعيت بویژه جمعیت كهنسال، استفاده از تکنولوژي‌هاي مدرن و گران قيمت پزشکي و تغييرات اپيدميولوژيك مانند بيماري‌هاي مزمن در حال افزايش است.
  در برابر روند رو به رشد هزینه ها، سازمان‌هاي بهداشتي و درماني روش‌هاي مختلفي را به‌کار مي‌گيرند تا این هزينه‌ها را کنترل کنند مانند تغيير در روش پرداخت به ارائه‌کنندگان خدمات و واگذاري مسئوليت به آن‌ها ، تأکيد بر خدمات سرپايي و کاهش مدت اقامت بيماران، ادغام و طراحي مجدد فرايندهاي کاري و مديريت کيفيت و ....
  اداره اقتصاد سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان درصدد است تا با تعامل و مشارکت سایر حوزه های دانشگاه ، پایش و نظارت بر فرآیندها و عملکرد اقتصادی واحدهای تابعه، در راستای مدیریت منابع (درآمدها) و مصارف (هزینه ها) گام بردارد.
 شرح وظایف
 • برگزاری جلسات آموزشی به منظور توانمند سازی و انتقال دانش و فناوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه
 • شرکت در جلسات مرتبط با واحد، تشکیل کارگاه ها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد درمان
 • برگزاری جلسات و  کمیته های اقتصاد درمان، دارو  و تجهیزات پزشکی بیمارستان های تحت پوشش
 • برگزاری جلسات فصلی شورای هماهنگی بیمه برای تعامل هرچه بیشتر دانشکده علوم پزشکی و سازمان های بیمه گر پایه
 • نظارت بر  اسناد پزشکی بیمارستان در راستای اجرای طرح تحول سلامت و  مطابقت با دستورالعمل شورایعالی بیمه
 • نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل در مراکز تابعه
 • نظارت بر سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS)
 • نظارت  و راهبری سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • تشکیل کارگروه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشکده
 • انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد
 • پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات از سازمان های بیمه گر
 • دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها در مراکز بستری و سرپایی تحت پوشش
 • نظارت بر اجرای صحیح کتاب ارزش های نسبی در مراکز درمانی بستری  و سرپایی تابعه
 • تحلیل هزینه های بیمارستان  و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد
 • بررسی علل کسورات در بیمارستان های تابعه و ارائه راهکار جهت کاهش کسور
 • نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع صحیح اطلاعات در پرتال های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(حوادث ترافیکی، HSE، اقلام حفاظتی و سجاد)
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت بررسی و تحلیل شاخص های اقتصاد در مان
 • پیگیری جذب  اعتبارات اسناد ترافیکی و تخصیص  به مراکز تحت پوشش
 • بررسی پرونده های مصدومین ترافیکی بیمارستان های غیردولتی
 • همکاری در اجرای راهنماهای طبابت بالینی و استاندارد خرید راهبردی بیمه ای
 • همکاری جهت استقرار  پرونده الکترونیک سلامت (استحقاق سنجی ، رسیدگی و ارسال الکترونیک  اسناد  بیمه ای ، نظام ارجاع و بازخوراند، نسخه نویسی و نسخه پیچی)